مراحل اجرایی روف گاردن

روف گاردن شامل بخش های پوشش گیاهی، محیط کشت، زهکش، محافظ و عایق می شود که در این مقاله به معرفی هر یک از آنها پرداخته ایم.

مراحل اجرایی روف گاردن

به گزارش گروه ساختمانی آبان، پوشش گیاهی روف گاردن

با این که می توانید هر گیاهی که به آن علاقه دارید را در روف گاردن داشته باشید اما برای انتخاب باید به وزن گیاهان، آب و هوای منطقه، هزینه های نگهداری آن نیز باید توجه کنید. از آﻧﺠﺎیی ﻛﻪ روف گاردن ها ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن باید سبک ﻃﺮاحی ﺷﻮﻧﺪ، از گیاهانی استفاده می شود که بتوانند در خاک کم عمق نیز رشد کنند.

محیط کشت روف گاردن

محیط کشت روف گاردن باید سبک باشد. وزن روف گاردن باید توزیع شود. وزن نرمالی که برای هر متر مربع برای سازه پشت بام برای هر متر قابل تحمل است چیزی در حدود 900 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در حالت مرطوب می باشد. یک ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﻤﻮلی با ترکیب  یک ﺳﻮم ﻣﺎﺳﻪ، یک ﺳﻮم ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و یک ﺳﻮم ﮔﻴﺎﺧﺎک ﻣﺼﻨﻮعی (ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻮب ﭘﻮﺳـﻴﺪه و ﻛﻮد ﻧﺒﺎتی) محیطی عالی برای کشت گیاه در روف گاردن به شمار می رود.

زهکشی روف گاردن

زﻫﻜﺶ روف گاردن محلی بین ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈ می باشد ﺗﺎ جریان آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎیی ﺑﻪ وراد ﺳﻴﺴﺘﻢ زهکشی گردد. ﺑﺎم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی آب ﺑﺎران را در ﺧﻮد نگه می دارند ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ زهکشی می گردد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻘـﺪاری آب اضافی وجود دارد. آب اضافی روف گاردن می تواند به روش های زیر تخلیه شود :

  • به وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎم
  • ناودانی ها
  • کانال آبی

برای رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ دو کانال خروجی ﻳﺎ یک خروجی و محلی ﺑﺮای ﺳﺮرﻳﺰ شدن تعبیه نمود. اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮ اﺳﺎس پیش بینی بیشترین ﺟﺮﻳﺎن آبی، اﻧﺠﺎم می شود و از آنجایی ﻛﻪ ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﮔﻴﺎه را پشتیبانی می ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری آن باید به درستی محاسبه شود.

در برخی از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدگی ﻻﻳﻪ ای ﻗﻄﻮر از ﺧﺎک اﻧﺒﺴﺎط ﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﺑـﻪ ﻛﺎر می ﺑﺮﻧﺪ. بیشتر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی روف گاردن از یک ﺣﺼﻴﺮ زﻫﻜﺶ ﭘﻼستیک ﻣﻮﺟﺪار ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺳـﺎزه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻳﺎ Landscape Pavers اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ. حداقل ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ زﻫﻜـﺶ 20 میلی ﻣﺘﺮ می ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺣﺼﻴﺮﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ یک ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ اضافی را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

مراحل اجرایی روف گاردن

لایه محافظ روف گاردن

لایه محافظت روف گاردن برای حفاظت پشت بام و یا تراس و لایه عایق استفاده می شود.  ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮوی غشا ﻗﺮار گرفته و آن را در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮای روف گاردن و از ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می کند. این صفحه می تواند لایه ای نازک از جنس بتن، صفحه ای با عایق محکم، ﺻﻔﺤﻪ ای از ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺤﻜﻢ،  ورقه مسی و ورﻗﻪ ﺿﺨﻴﻢ پلاستیکی باشد.

عایق کاری روف گاردن

برای محافظت پشت بام و یا تراس از نشت باید از لایه عایق کاری به صورت کاملا اصولی استفاده نمایید. ﻏﺸﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ یک ﻻﻳـﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺿﺪ آب  و هم به شکل ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ استفاده می گردد. اﻧﺘﺨﺎب یک غشای ﻣﻨﺎﺳـﺐ بسته به ﺷﺮاﻳﻂ پشت ﺑﺎم، ممکن است زمان و هزینه اجرای آن را از دست بدهد. اﺧﻴﺮا برخی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ محصولی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﻳﺸﻪ و غشا را در یک لایه قرار داده اند.به "مراحل اجرایی روف گاردن" امتیاز دهید

1 کاربر به "مراحل اجرایی روف گاردن" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مراحل اجرایی روف گاردن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید

به دنبال تیم حرفه ای معماری سازه هستید؟

ما با مشاوره مستمر و پیگیر به شما کمک خواهیم کرد پروژه های گوناگون ساختمانی را فراتر از تصورتان پیش ببرید.

021-26208252